چهارشنبه 25 فروردین 1400  

تماس باما

.....

آدرس: آبادان- ابتدای سی متری ذوالفقاری- دانشکده علوم پزشکی آبادان

تلفن: 4890 5338 061

نمابر: 4891 5338 061